15 Декември, 2018

КОНТАКТИ

Social

  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ: - Мина Янкова

ВЪПРОС: Дружество, регистрирано по ЗДДС лице, е наемател на лек автомобил 4+1 от наемодател-физическо лице. Автомобилът ще се използва за търговската дейност на дружеството. Имаме ли право на данъчен кредит за разходите за гориво и поддръжка на наетия автомобил? Задължително ли е да се води пътна книжка за изминатите километри?
ОТГОВОР: Платеният данък за наем на лек автомобил подлежи на приспадане по аргумент на противното на чл. 70, алинея 1, точка 4 от ЗДДС. Правото на приспадане на данъчен кредит възниква и се упражнява по общите правила на чл. 69, при ограниченията на чл. 70 и при условията на чл.71 от закона. Следователно, когато нает автомобил се използва за освободени доставки, за лични нужди или за доставки без право на данъчен кредит, платеният данък за наемните вноски не подлежи на приспадане. За наемателя не възниква право на данъчен кредит, ако не притежава фактура с реквизитите по чл. 114 от ЗДДС. Правилата за правото на приспадане на начислен данък за стоките и услугите, предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на наети леки автомобили и мотоциклети - резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали и ремонтните услуги, са аналогични на изложеното погоре.
В конкретния случай, доколкото поддръжката на наетия лек автомобил не попада в ограничителните условия относно правото на приспадане на данъчен кредит и използването му е свързано с облагаемите доставки на дружеството, ще е налице право на данъчен кредит.
За повече информация относно правото на приспадане на данъчен кредит за леки автомобили и стоки или услуги, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали, следва да имате предвид разясненията по аналогичен казус, дадени с писма изх. № 20-00-158/28.07.2014 г. и изх. № 91-00-88/26.06.2013 г. на НАП, публикувани на интернет страницата на НАП (ww: nap.bg, както и писмо № 23-22-540 от 9.04.2015 г.
За да бъде доказано, че автомобилът се използва единствено за облагаеми доставки в рамките на независимата икономическа дейност, дружеството може да ползва такива методи и документиране, каквито обичайно използва за документиране и контрол на стопанската си дейност, включително и пътни листове, разходо-оправдателни документи за използвано гориво и др.

Мина Янкова, данъчен експерт

Практики на НАП