15 Декември, 2018

КОНТАКТИ

Social

  

Годишно данъчно приключване по ЗКПО на 2017 г. - Данъчни постоянни разлики с характер на непризнати за данъчни цели приходи - Пример от практиката

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ НА 2017 г.

Цветана Янкова, данъчен експерт
Анета Георгиева, данъчен експерт

ДАНЪЧНИ ПОСТОЯННИ РАЗЛИКИ С ХАРАКТЕР НА НЕПРИЗНАТИ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ ПРИХОДИ (Чл. 27 ОТ ЗКПО)

Пример от практиката: Предмет на дейност на предприятие на регистриран земеделски производител е отглеждане на млечни крави. През месец май 2016 г. част от животните се разболяват от заразен нодуларен дерматит. Всички животни от стадото са унищожени и загробени по правилата на БАБХ. През месец септември 2017 г. е получено обезщетение от БАБХ.
Въпрос: Какво е правилното данъчно третиране на полученото през 2017 г. обезщетение и трябва ли то да се включи при формиране на данъчния финансов резултат?
Становище: Данъчното третиране по ЗКПО на полученото обезщетение във връзка с унищожаването на животните е обвързано с признаването на разходите от брака на същите. От своя страна,
признаването на разходите от брак на животните зависи от това дали същите представляват дълготрайни биологични активи или материални запаси. На основание чл. 28, ал. 1 от ЗКПО бракът на дълготрайни
активи не се посочва в увеличение на счетоводния финансов резултат.  Според разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от закона на данъчна регулация подлежи само бракът на материални запаси, а съгласно чл. 28, ал. 3, т. 1 такава регулация не се прилага, когато разходите от брак се дължат на непреодолима сила. За целите на данъчното облагане, съдържанието, което се влага в понятието “непреодолима сила”, следва да се извлича от разпоредбата на чл. 306, ал. 2 от ТЗ, съгласно която “непреодолима сила” е “непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер”. Освен природни явления, непреодолима сила могат да бъдат и събития и явления от  обществения живот - военни действия, правителствени забрани, ограничаващи износа (ембарго), епидемии, стачки, хиперинфлация и т. н.
В конкретния случай с оглед установяване наличието на непреодолима сила следва да се имат предвид разпоредбите на Закона за ветеринарното дело (ЗВД), които въвеждат определени изисквания към собствениците на животни, като например предоставяне на животните за идентификация и изпълнение на мерки по държавната профилактична програма, спазване ветеринарномедицинските изисквания при отглеждане на животни и т.н. Доколкото в конкретния
случай в приложения протокол липсва констатация за нарушения на ветеринарномедицинските изисквания и на предприятието на едноличния търговец е изплатено обезщетение за унищожените животни, следва да се приеме, че разходите от брак на животните, в т.ч. тези, които попадат в групата на материалните запаси, са причинени от непреодолима сила и съответно на основание чл. 28, ал. 3, т. 1 от ЗКПО тези разходи не подлежат на данъчна регулация.
Съгласно чл. 29 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните приходи, възникнали по повод на липси и брак на активи или вземане, свързано с тях, до размера на непризнатите разходи по чл. 28. От съдържанието на цитираната разпоредба е видно, че в конкретния случай същата не е приложима, тъй като разходите от брак на активите (както животните, попадащи в групата на дълготрайните материални активи, така и в групата на материалните запаси) са данъчно признати (не се регулират по реда на чл. 28, ал. 1, 2, 4 и 5 от ЗКПО).Следователно счетоводните приходи от обезщетението, получено през 2017 г. за унищожените животни, следва да се признаят за данъчни цели. Същите ще участват при  формирането на счетоводния финансов резултат при спазване на изискванията на счетоводното законодателство, респективно - ще станат част от данъчния финансов резултат за годината.
Горното данъчно третиране на брака е потвърдено в Писмо с изх. № 94-00-32 от 27.02.2017 г. на НАП.

Практики на НАП