Годишно приключване на 2017 г. Практически въпроси по прилагане на ЗДДС. Промени в ЗДДС. Практически въпроси по прилагане на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Промени в КСО. Практика на НАП по проблемни казуси.

Град
СОФИЯ
Дата
23 Януари 09:00 - 17:00

Лектори: Моника Петрова, Зорница Димитрова

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА:

23 януари 2018 г.

От 09:00 до 17:00 ч.

І ПРОГРАМА по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г.:  
- допълнения на правилата, отнасящи се до корекции на данъчен кредит;
- регистрацията по ЗДДС;
- други изменения и допълнения.
Данъчен кредит при ползване на фирмени активи за независима икономическа дейност и за лични нужди. Критерий за изчисляване на пропорцията между бизнес ползването и личното ползване на актива. Задължение за деклариране.
Корекции на ползван данъчен кредит. Ежегодни корекции за ползван данъчен кредит за активи.
Данъчно третиране на договорите за лизинг. Корекции на ползван данъчен кредит.
Данъчно третиране при разваляне на доставката. Задължение за доставчика и получателя. Корекции след деклариране на вече осъществени доставки.
Казуси, свързани с прилагането на ЗДДС. Административна и съдебна практика по ЗДДС. Практика на Европейския съд.

Лектор: Моника Петрова, данъчен експерт по ЗДДС


ІІ ПРОГРАМА ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2017 г.  – административна и съдебна практика по актуални въпроси и практически казуси. Промени в ЗКПО, свързани  с подаване на годишната данъчна декларация.

Данъчно третиране по ЗКПО на разходите за лично ползване на служебни активи: Право на избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура, произтичащи от лично ползване на служебни активи; Понятие за „разходи в натура”; Данъчно задължени лица, за които е приложим редът за облагане с данък върху разходите; Особености при формиране на данъчната основа за облагане с данък върху разходите за превозни средства, недвижими имоти и други активи; Данъчно третиране на отчетен като разход ДДС във връзка с лично ползване на служебни активи; Деклариране и внасяне на данъка върху разходите.

Примери и казуси от административната и съдебна практика по често прилагани разпоредби на ЗКПО, свързани с определяне на данъчния финансов резултат за 2017 г.: Непризнати за данъчни цели разходи и приходи – данъчни постоянни разлики: Данъчни временни разлики: Данъчно третиране на задължения.

Данъчно третиране по ЗКПО на разходите за лично ползване на служебни активи.

Промени в ЗКПО, свързани с подаване на годишната данъчна декларация

 

Лектор: Адв. Зорница Димитрова, консултант по осигурително законодателство
Професионалната й кариера е в Националния осигурителен институт и в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ в НАП като методолог по прилагане на законите в областта на социалното осигуряване и данъчния процес. От 2017 г. работи като адвокат на свободна практика по въпроси, свързани със социалното и здравно осигуряване.
Автор е на коментари, статии и наръчници по различни теми, свързани с внасянето на осигурителните вноски, подаването на декларации обр. № 1 и № 6, приложения към Наредба Н-8/2005 г., изплащането на краткосрочни обезщетения от ДОО и други.


Продължителност на обучението: от 9:00 ч. до 17:00 ч.
Цената за участие в семинар по избор е150 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.
При участие в два семинара по избор цената е 260 лв. (двеста и шестдесет лева) с ДДС.

Абонатите на списание "Наръчник на икономиста" заплащат:
- за участие в семинар по избор:130 лв. (сто и тридесет лева)с ДДС.
- за участие в два семинара по избор - 228 лв. (двеста двадесет и осем лева) с ДДС.
Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%, а за трети и всеки следващ - 10%.

Допълнителна 5% отстъпка за ранно записване и заплащане на таксата за участие в семинар - до 31.ХІІ.2017 г.
Цените включват: 8 учебни часа лекции (дневно),  учебни материали,  две кафе паузи.

Банкова сметка на ЕООД "Плутон 1" в Банка Пиреос, България АД -
IBAN - BG 08 PIRB 8076 1600 2447 15; BIC КОД - PIRBBGSF, или в брой
Заявете Вашето участие на тел: 032/62-89-12; 62-84-43; 62-84-42, или по електронен път на: www.pluton1.com; e-mail:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 
 

Дата

Мероприятие: 23 Януари 09:00 - 17:00
 

Powered by iCagenda

Практики на НАП