ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ПРИ ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРИСЪДЕНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО ЧЛ. 225, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

Въпрос: Изплатихме присъдено обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ за незаконно уволнение на наш служител, който впоследствие бе възстановен на работа по силата на съдебно решение. Към настоящия момент лицето е с 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила експертно решение на ТЕЛК. Има ли право това лице да ползва данъчно облекчение по реда на чл. 18 от ЗДДФЛ, като се има предвид че обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ е за периода от 15.03.2014 г. до 14.09.2014 г., но дължимата сума е изплатена през септември 2016 г. Трябва да се има предвид, че през 2014 г. лицето не е било с намалена работоспособност 50 на сто, а такава е установена съгласно решението на ТЕЛК от 04.01.2016 г.АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

 

Практики на НАП