ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА НА ПРИДОБИВАНЕ ПРИ ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ

Въпрос: През 2015 г. еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е реализирало печалба от дейността си и е разпределило част от нея като дивидент на едноличния собственик (физическо лице), а с останалата част е увеличен записаният капитал за сметка на неразпределената печалба. През 2016 г. физическото лице има намерение да продаде дяловете си в ЕООД-то.

Как ще се определи „цената на придобиване“ на дяловете - може ли да се приеме, че това е първоначално внесеният капитал + сумата на увеличението на капитала?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Практики на НАП