ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, ПОЛУЧЕНО ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТМЯНА НА ПОЛЕТ

Въпрос: Физическо лице е получило обезщетение във връзка с отмяна на полет. Обезщетението е изплатено на основание Наредба № 261/13.07.2006 г. за общите правила за обезщетяване и оказване съдействие на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги до   пусне на борда на въздухоплавателното средство и при отменяне или забавяне на полет. Парите са преведени по банкова сметка от страна на авиокомпанията след подадена жалба от физическото лице, като не е издаден друг документ. Трябва ли тази сума да се облага с данък по реда на ЗДДФЛ и да се декларира в годишната данъчна декларация от физическото лице?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Практики на НАП