ПОПЪЛВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОХОДИ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

ВЪПРОС: Може ли при издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ, в полето „Работодател/представляващ (подпис и печат)“ на основание чл. 7, ал. 10 от Закона за счетоводството (отм.) подписът да бъде заменен с цифров идентификатор, разпознаващ съставителя на служебната бележка?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Практики на НАП