ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКА И ДРУГА ДЕЙНОСТ

зкпо – чл. 36, чл. 48, ал. 1, чл. 50, чл. чл. 54, чл. 55, ал. 2

Въпрос: Юридическо лице извършва два вида дейност:

1. Животновъдство (отглеждане на 52 крави) със следните показатели за 2015 г.:

Разходи за дейността (фуражи, заплати, осигуровки и др.) 35000.00 лв.

Получени дотации за покриване на част от разходите - 15000 лв.

Няма приходи за реализирана продукция, тъй като кравите ще имат приплоди през 2016 г.

2. Консултантски услуги по европейски програми със следните показатели за 2015 г:

Получени приходи - 89500 лв.

Разходи за тази дейност - заплати, осигуровки, командировки, материали и др. - 18750 лв.

Каква е данъчната печалба на дружеството за 2015 г.?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Цветана Янкова, данъчен експерт

Практики на НАП