ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕПЛАТЕНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО КРЕДИТ

ЗКПО – чл. 46, ал. 1, т. 1

Въпрос:По сключен договор на 13.04.2010 г. дружество с ограничена отговорност е получило кредит от чуждестранно лице, съгласно който дружеството се задължава да върне кредита, заедно с уговорената лихва, в срок от 6 години. В договора не е уговорен размерът на погасителните вноски, но е посочено, че лихвата се дължи при изплащане на кредита.

Към настоящия момент фирмата не е направила никакво погашение на кредита, поради което не са начислявани лихви, т.е. по счетоводни документи фигурира само главницата по предоставения кредит.

Следва ли да увеличим финансовия резултат за 2015 или 2016 г. съгласно чл. 46 от ЗКПО с размера на задължението ни по кредита?

Задължени ли сме да начисляваме лихви, въпреки че кредитът не е погасен?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Цветана Янкова, данъчен експерт

Практики на НАП