18 Февруари, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Въпроси и отговори по ЗДДС - Мина Янкова

ВЪПРОС: Фирмата ни е собственик на нова сграда с офиси, които отдава под наем. С един от наемателите сключихме предварителен договор за продажба на наетия от него офис. Договорихме разсрочено плащане на 4 вноски. Собствеността ще се прехвърли с нотариален акт, след заплащане на цялата стойност на офиса. Каква фактура трябва да издадем в този случай:
● една фактура за цялата стойност, или
● четири отделни фактури при всяко плащане по договора?
ОТГОВОР: За целите на ЗДДС, съгласно регламентираното в чл. 6, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 2 от ЗДДС се приема, че е налице доставка на стока в следните случаи:
- прехвърляне на право на собственост или друго вещно право върху стоката;
- фактическо предоставяне на стока по договор, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху нея под отлагателно условие или срок;
- фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката. Тази разпоредба се прилага и когато в договора за лизинг е уговорена само опция за  прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата по чл. 46, ал. 1, т. 1, е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето.
От изложената фактическа обстановка не става ясно дали сключеният договор е по чл. 342 от ТЗ (договор за финансов лизинг), но доколкото е посочено, че в договора изрично е предвидено прехвърляне правото на собственост върху част от сграда (офис), то може да се приеме, че е налице доставка на стока по смисъла на чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. Освен горепосоченото следва да се има предвид, че фактическото предоставяне на стока по договор, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху нея под отлагателно условие или срок, също се счита за доставка на стока по смисъла на ЗДДС.
Видно от посоченото в т. 2 и т. 3 на чл. 6, ал. 2 от ЗДДС, е въведено изключение от основното правило предвидено в чл. 6, ал. 1 от ЗДДС. В тази връзка следва да се има предвид, че фактическото предоставяне на стока по договор, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху нея под отлагателно условие или срок, също се счита за доставка на стока по смисъла на ЗДДС.
В случаите на доставка на стока по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие настъпва на датата на фактическото предоставяне на стоката, на основание чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗДДС. По силата на чл. 25, ал. 6 от ЗДДС, на датата на възникване на данъчното събитие данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и за регистрираното лице възниква задължение да го начисли, или възниква основание за освобождаване от начисляване на данък за освободените доставки и доставките с място на изпълнение извън територията на страната.
Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането (чл. 113, ал. 4 от ЗДДС).
В случая не следва да се счита, че е налице авансово плащане, тъй като се приема, че доставката е извършена при фактическото предоставяне на офиса. Независимо че е налице разсрочено плащане, датата на възникване на данъчното събитие не се променя и се определя съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗДДС и данъкът ще е изискуем за цялата данъчна основа на доставката, а не само до размера на плащането, като фактурата следва да се издаде едновременно с фактическото предоставяне на офиса.

Мина Янкова, данъчен експерт

Практики на НАП