18 Февруари, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ В ООД ИЛИ ЕООД ОТ МЕСТНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБА НА ДЯЛОВЕ В ООД ИЛИ ЕООД ОТ МЕСТНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА


Лорета Цветкова, данъчен експерт


Един от основните принципи на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се съдържа в регламента на чл.12, ал.1, а именно: облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно  задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Доходите от продажба или замяна на дялове изрично са изключени от обхвата на необлагаемите доходи, предвид текста на чл. 13, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗДДФЛ. В този смисъл доходите от продажбата на дялове в ООД или ЕООД от местни физически лица са облагаеми, доколкото не са освободени от облагане по силата на закон. Съгласно чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив (чл. 33, ал. 4 от ЗДДФЛ). В случай че продажбата на дяловете в търговското дружество (ЕООД или ООД) е единствената сделка, реализирана от местното физическо лице, облагаемият доход ще се определи като разлика между продажната цена и цената на придобиването им.АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП