18 Февруари, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Въпроси и отговори по ЗДДС - Моника Петрова

 

Моника Петрова, данъчен експерт

ВЪПРОС: Сключваме договори за оперативен лизинг на превозни средства. През времето на действие на договорите превозните средства са заведени в дружеството като дълготрайни активи. След приключване на договорите за оперативен лизинг, превозните сред ства вече са предмет на покупко-продажба, като продажбите не са с инцидентен характкер. Предвид разпоредбата на чл.64, ал.1, т.3 от ППЗДДС, следва ли данъчните основи на продадените автомобили, предмет на договорите за оперативен лизинг, да се вземат предвид при определянето на коефициента за частичен данъчен кредит?


ОТГОВОР: Коефициентът за частичния данъчен кредит се определя като съотношение между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит - числител, и оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности - знаменател. Оборотът на доставките с право на данъчен кредитчислител, включва данъчните основи на доставките, посочени в чл.73,ал.3 от ЗДДС, а оборотът на доставките от всички  извършвани от лицето доставки и дейности - знаменател, на тези, посочени в чл. 73, ал.4 отЗДДС. Трябва да се има предвид обаче че с разпоредбата на чл.64, ал.1 и ал. 2 от ППЗДДС са дадени допълнителни пояснения относно доставки, които не се включват (не се вземат предвид) при изчисляване на коефициента. Сред тези, посочени в чл.64, ал.1 от ППЗДДС, фигурират и доставките на дълготрайни активи, използвани от данъчно задълженото лице в рамките на независимата му икономическа дейност.АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП