18 Февруари, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ РАБОТА ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАНЕН РАБОТОДАТЕЛ

адвокат Зорница Димитрова - експерт по осигурително право


Фактическа обстановка:
Физическо лице - български гражданин, работи за германски работодател - търговско дружество. Естеството на работата му позволява тя да бъде извършвана дистанционно от България, поради което то ще пребивава и ще работи на територията на България.
Въпрос: В коя държава се дължат осигурителните вноски върху получения доход от трудово възнаграждение?
Становище:
В случая е налице трудово правоотношение с трансграничен характер, тъй като работодателят е юридическо лице, установено в Германия, а работникът живее и работи в България. Регулирането на осигурителните правоотношения с трансграничен характер на територията на ЕС е регламентирано в Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социално осигуряване и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.
Съгласно разпоредбите на основното правило за координация на осигурителните схеми, формулирано в чл.11 от Регламент (EО) № 883/2004, осигурените лица са подчинени на законодателството само на една държава членка и това е държавата по месторабота. В случая осигурителните вноски за работника, който живее и работи в България, се дължат в България и се определят и внасят по правилата на българското законодателство. Независимо че работодателят не е установен в България, той се счита за осигурител на наетото лице и е длъжен да внася осигурителните вноски в България по силата на чл. 21, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 987/2009, съгласно който работодател, чието седалище или място
на дейност се намира извън компетентната държава членка, изпълнява всички задължения, произтичащи от законодателството, приложимо за това заето лице, по-специално задължението за плащане на вноските, предвидени в това законодателство, така както ако седалището или мястото му на дейност се намираха в компетентната държава членка.АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП