Наръчник на икономиста - Архив

Покажи брой 
Заглавие
Трудово законодателство - Въпроси и отговори - Лариса Тодорова
Социално осигуряване - Въпроси и отговори - Вержиния Заркова
Счетоводно отчитане на правителствените дарения и правителствените помощи в контекста на МСС 20 и СС 20
Сравнителна характеристика в отчитането на лозарски масиви и на правителствените дарения, свързани с тях, съгласно НСФОМПС и МСС
Отчитане изплащането на дружествен и ликвидационен дял
ПО ЗОП: Новите правила за възлагане на обществените поръчки чрез публична покана
ПО ЗДДФЛ: Въпроси и отговори - Лорета Цветкова
ПО ЗКПО: Писмо № 91-00-242 от 24.11.2011 г. на НАП
ПО ЗКПО: Въпроси и отговори - Цветана Янкова
ПО ЗКПО: Новата спогодба за избягване на двойното облагане на доходите и имуществото между България и Австрия

Практики на НАП