Наръчник на икономиста - Архив

Покажи брой 
Заглавие
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Третиране по ЗДДС на специфични разходи и операции, свързани с насърчаване на продажбите и търговската политика - Теодоси Георгиев
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Писмо № 26-К-79 от 05.11.2010 г. на НАП -Данъчно третиране по ЗДДС и по ЗКПО на предоставени от търговската верига талони
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Условия за прилагане на преференциалната ставка за хотелиерските услуги след промяната на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, в сила от 01.04.2011 г. - Теодоси Георгиев
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Коментар на Писмо № 20-00-296 от 07.07.2011 г. на НАП в частта му, касаеща хипотезата за признаване на данъчен кредит за леки автомобили, предназначени за превоз на товари - Теодоси Георгиев
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Едно по-различно мнение за промяната в чл. 26 от ЗДДС, в сила от 01.01.2011 г. - Иван Минчев
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Въпроси и Отговори - Мина Янкова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Въпроси и Отговори - Емилия Бакалска
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Писмо № 24-34-97 от 11.07.2011 г. на НАП - Данъчно третиране по ЗДДС при продажба от заложен кредитор по реда на ЗОЗ на заложена като обезпечение вещ като отпадък
ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - Въпроси и Отговори - Цветана Янкова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Удостоверяване на изплатен облагаем доход по чл. 35 от ЗДДФЛ през 2011 г. - Лорета Цветкова

Практики на НАП