Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2017 г. – административна и съдебна практика по актуални въпроси и практически казуси. Промени в ЗКПО, свързани с подаване на годишната данъчна декларация.

Град
ПЛОВДИВ
Дата
18 Януари 09:00 - 17:00

Лектори: Велин Филипов

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА:

16 януари 201 г.

От 09:00 до 17:00 ч.

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2017 г. – административна и съдебна практика по актуални въпроси и практически казуси. Промени в ЗКПО, свързани с подаване на годишната данъчна декларация.

1. Данъчно третиране по ЗКПО на разходите 1. за лично ползване на служебни активи: Право на избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура,
произтичащи от лично ползване на служебни активи; Понятие за „разходи в натура”;
Данъчно задължени лица, за които е приложим редът за облагане с данък върху разходите; Особености при формиране на данъчната основа за облагане с данък върху разходите за превозни средства, недвижими имоти и други активи; Данъчно третиране на отчетен като разход ДДС във връзка с лично ползване на служебни
активи; Деклариране и внасяне на данъка върху разходите.
2. Примери и казуси от административната и съдебна практика по често прилагани разпоредби на ЗКПО, свързани с определяне на данъчния финансов резултат за
2017 г.: Непризнати за данъчни цели разходи и приходи – данъчни постоянни разлики: Данъчни временни разлики: Данъчно третиране на задължения.
3. Данъчно третиране по ЗКПО на разходите за лично ползване на служебни активи.
4. Промени в ЗКПО, свързани с подаване на годишната данъчна декларация.

Лектор: Велин Филипов


Продължителност на обучението: от 9:00 ч. до 17:00 ч.
Цената за участие в семинар по избор е150 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.
При участие в два семинара по избор цената е 260 лв. (двеста и шестдесет лева) с ДДС.

Абонатите на списание "Наръчник на икономиста" заплащат:
- за участие в семинар по избор:130 лв. (сто и тридесет лева)с ДДС.
- за участие в два семинара по избор - 228 лв. (двеста двадесет и осем лева) с ДДС.
Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%, а за трети и всеки следващ - 10%.

Цените включват: 8 учебни часа лекции (дневно),  учебни материали,  две кафе паузи.

Банкова сметка на ЕООД "Плутон 1" в Банка Пиреос, България АД -
IBAN - BG 08 PIRB 8076 1600 2447 15; BIC КОД - PIRBBGSF, или в брой
Заявете Вашето участие на тел: 032/62-89-12; 62-84-43; 62-84-42, или по електронен път на: www.pluton1.com; e-mail:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 
 

Дата

Мероприятие: 18 Януари 09:00 - 17:00
 

Powered by iCagenda

Практики на НАП