Годишно приключване на 2017 г. Практически въпроси по прилагане на ЗДДС. Промени в ЗДДС. Практически въпроси по прилагане на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Промени в КСО.Практика на НАП по проблемни казуси

Град
ПЛОВДИВ
Дата
22 Януари 09:00 - 17:00

Лектори: Калина Златанова, Зорница Димитрова

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА:

22 януари 2018 г.

От 09:00 до 17:00 ч.

І ПРОГРАМА по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г.:  
- допълнения на правилата, отнасящи се до корекции на данъчен кредит;
- регистрацията по ЗДДС;
- други изменения и допълнения.
Данъчен кредит при ползване на фирмени активи за независима икономическа дейност и за лични нужди. Критерий за изчисляване на пропорцията между бизнес ползването и личното ползване на актива. Задължение за деклариране.
Корекции на ползван данъчен кредит. Ежегодни корекции за ползван данъчен кредит за активи.
Данъчно третиране на договорите за лизинг. Корекции на ползван данъчен кредит.
Данъчно третиране при разваляне на доставката. Задължение за доставчика и получателя. Корекции след деклариране на вече осъществени доставки.
Казуси, свързани с прилагането на ЗДДС. Административна и съдебна практика по ЗДДС. Практика на Европейския съд.

Лектор:Калина Златанова, данъчен консултант
Калина Златанова е била н-к отдел „Нормативни актове” в дирекция „Данъчна политика” от създаването на дирекцията до 2009 г., а сега - собственик на консултанска компания „Унико Д&К” ЕООД. Работи в областта на данъчните анализи и оптимизиране на данъчното облагане. Автор е на редица коментари и публикации в специализирани издания относно прилагане на българското ДДС-законодателство.


ІІ ПРОГРАМА ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Закона за бюджета на ДОО за 2018 г.: Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.
2. Промени в Кодекса за социално осигуряване: Внасяне на вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. Осигурителни вноски при командироване на служители в държави от ЕС. Срокове за внасяне на осигурителни вноски. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Изплащане на обезщетения за безработица. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Промени в процедурите за отпускане и изплащане на обезщетения и пенсии.
3. Казуси, свързани с прилагането на осигурителното законодателство. Административна и съдебна практика.

Лектор: Адв. Зорница Димитрова, консултант по осигурително законодателство
Професионалната й кариера е в Националния осигурителен институт и в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ в НАП като методолог по прилагане на законите в областта на социалното осигуряване и данъчния процес. От 2017 г. работи като адвокат на свободна практика по въпроси, свързани със социалното и здравно осигуряване.
Автор е на коментари, статии и наръчници по различни теми, свързани с внасянето на осигурителните вноски, подаването на декларации обр. № 1 и № 6, приложения към Наредба Н-8/2005 г., изплащането на краткосрочни обезщетения от ДОО и други.


Продължителност на обучението: от 9:00 ч. до 17:00 ч.
Цената за участие в семинар по избор е150 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.
При участие в два семинара по избор цената е 260 лв. (двеста и шестдесет лева) с ДДС.

Абонатите на списание "Наръчник на икономиста" заплащат:
- за участие в семинар по избор:130 лв. (сто и тридесет лева)с ДДС.
- за участие в два семинара по избор - 228 лв. (двеста двадесет и осем лева) с ДДС.
Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%, а за трети и всеки следващ - 10%.

Цените включват: 8 учебни часа лекции (дневно),  учебни материали,  две кафе паузи.

Банкова сметка на ЕООД "Плутон 1" в Банка Пиреос, България АД -
IBAN - BG 08 PIRB 8076 1600 2447 15; BIC КОД - PIRBBGSF, или в брой
Заявете Вашето участие на тел: 032/62-89-12; 62-84-43; 62-84-42, или по електронен път на: www.pluton1.com; e-mail:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 
 

Дата

Мероприятие: 22 Януари 09:00 - 17:00
 

Powered by iCagenda

Практики на НАП