Годишно приключване на 2017 г. Практически въпроси по прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъка върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Практика на НАП по проблемни казуси.

Град
ПЛОВДИВ
Дата
23 Януари 09:00 - 17:00

Лектори: Цветана Янкова, Лорета Цветкова

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА:

23 януари 2018 г.

От 09:00 до 17:00 ч.

Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2017 г.
 
І По закона за корпоративно подоходно облагане

Годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2017 г.  – административна и съдебна практика по актуални въпроси и практически казуси. Промени в ЗКПО, свързани  с подаване на годишната данъчна декларация.

Данъчно третиране по ЗКПО на разходите за лично ползване на служебни активи: Право на избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура, произтичащи от лично ползване на служебни активи; Понятие за „разходи в натура”; Данъчно задължени лица, за които е приложим редът за облагане с данък върху разходите; Особености при формиране на данъчната основа за облагане с данък върху разходите за превозни средства, недвижими имоти и други активи; Данъчно третиране на отчетен като разход ДДС във връзка с лично ползване на служебни активи; Деклариране и внасяне на данъка върху разходите.
Примери и казуси от административната и съдебна практика по често прилагани разпоредби на ЗКПО, свързани с определяне на данъчния финансов резултат за 2017 г.: Непризнати за данъчни цели разходи и приходи – данъчни постоянни разлики: Данъчни временни разлики: Данъчно третиране на задължения.
 Данъчно третиране по ЗКПО на разходите за лично ползване на служебни активи.
Промени в ЗКПО, свързани с подаване на годишната данъчна декларация

Лектор: Цветана Янкова, данъчен експерт по ЗКПО
 Участва в изготвянето на промените и методологията по прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане. Автор е на редица кометари и публикации в специализираните издания, свързани с прилагането на ЗКПО.

ІІ по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

1. Представяне на последните изменения и допълнения в ЗДДФЛ.
2. Актуални въпроси, свързани с годишното облагане и деклариране на доходите на физическите лица за 2017 г.:
Годишно облагане на доходите по трудови правоотношения. Особености при ползването на данъчните облекчения чрез работодателя;
Подаване на годишна данъчна декларация. Новите моменти при попълването на формуляра. Особености при подаване на годишна данъчна декларация за доходи на починали лица. Ползване на данъчно облекчение за безкасови плащания. Деклариране и облага не на доходи от източници в чужбина на местни физически лица. Актуални въпроси, свързани с годишното облагане и деклариране на доходите;
3. Разглеждане на интересни казуси от практиката по прилагането на закона:
- доходи по трудови правоотношения (командировъчни пари, непарични доходи, социални разходи и др.);
- доходи от друга стопанска дейност, от наем, от прехвърляне на права и имущество, включително чрез продажба от интернет сайтове;
- данъчно третиране на доходите от награди и печалби от игри на случайността;
4. Дискусия по въпроси, поставени от участниците в семинара.

Лектор: Лорета Цветкова, данъчен експерт по ЗДДФЛ
 Участва в изготвянето на промените и методологията по прилагане на Закона за данъците връху доходите на физическите лица. Автор е на редица кометари и публикации в специализираните издания, свързани с облагане доходите на физическите лица.


Продължителност на обучението: от 9:00 ч. до 17:00 ч.
Цената за участие в семинар по избор е150 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.
При участие в два семинара по избор цената е 260 лв. (двеста и шестдесет лева) с ДДС.

Абонатите на списание "Наръчник на икономиста" заплащат:
- за участие в семинар по избор:130 лв. (сто и тридесет лева)с ДДС.
- за участие в два семинара по избор - 228 лв. (двеста двадесет и осем лева) с ДДС.
Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%, а за трети и всеки следващ - 10%.

Допълнителна 5% отстъпка за ранно записване и заплащане на таксата за участие в семинар - до 31.ХІІ.2017 г.
Цените включват: 8 учебни часа лекции (дневно),  учебни материали,  две кафе паузи и обяд.

Банкова сметка на ЕООД "Плутон 1" в Банка Пиреос, България АД -
IBAN - BG 08 PIRB 8076 1600 2447 15; BIC КОД - PIRBBGSF, или в брой
Заявете Вашето участие на тел: 032/62-89-12; 62-84-43; 62-84-42, или по електронен път на: www.pluton1.com; e-mail:

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 
 

Дата

Мероприятие: 23 Януари 09:00 - 17:00
 

Powered by iCagenda

Практики на НАП